Kommunikasjon prøve

student
3 spillere
 1. Hva betyr evfemisme ?
  • Den anskueligheten taleren gir sin fremstilling
  • Søke å svekke et standspunkt gydlighet
  • Forskjønnende omskrivning (negativt blir mer positivt)
  • Dimensjon av etos
 2. Hva er evidentia ?
  • Den anskueligheten taleren gir sin fremstilling
  • Appellen i en tekst
  • Overbevisning med språklige bilder
  • Ledelsens makt
 3. Tese er ?
  • Omtanke for publikum og deres behov
  • En patos analyse
  • Et standpunkt, man argumenterer for
  • Betydningsaspektet av et ord
 4. Velvilje er ?
  • Forstandighet, dyd og ros
  • Minimalisering av rykte, bekyrming og arbeidsmotivasjon
  • A og B
  • Talerens omtanke for publikum og deres behov
 5. Hva betyr verdiladning ?
  • Det evaluerende betydningsaspektet av et ord
  • Bygging av fellesskap og samhørighet
  • Ulike bilder av et alvor
  • Ingen av alternativene
 6. Hva er egentlig biologiske signaler ?
  • Tørst, sult, sliten
  • Vår indre oppfatning av andre menneskers psykologiske tilstand
  • Grunnleggende sosiale samspillsforhold
  • Atferd og handlingsmønstre
 7. Hva er komplementære relasjoner ?
  • Konflikter i kommunikasjonsnivåer
  • En beskrivelse av personlighet langs fem dimensjoner
  • Grunnleggende sosiale samspillsforhold
  • Forutsening for saklighet
 8. Hva er lek ?
  • Hjernes evne til å skape og forstå språk
  • Atferd og handlingsmønstre
  • En sårbar arena for å eksperimentere med samspill
  • En form for kroppsspråk
 9. Dobbelte bindinger (double bindings) er ?
  • Talespråk
  • Vår indre oppfatning av andre menneskers psykologiske tilstand
  • Beskrivelse av personlighet langs fem dimensjoner
  • Konflikter i kommunikasjonsnuvået der relasjonen mellom partene gjør budskapet umulig
 10. Hva er femfaktormodellen ?
  • Utadvent/inadvent, nevrotisisme/stabilitet,åpenhet/jordnærhet,behagelighet/direkthet og samvittighetsfullhet/fleksibilitet
  • Kommunikasjon, tillit, pågangsmot, motivasjon, omsorg
  • Omsorg, tillit, åpenhet, behagelighet, samvittighetsfullhet
  • Ingen av alternativene
 11. Hva betyr innramming ?
  • Hvilket perspektiv den enkelte ser et problem eller en grupperelasjon i
  • Argumentering for kun sitt egen synspunkt
  • Utforsker hverandres oppfatninger
  • Hvordan medlemmene gjensidig påvirker hverandre
 12. Hva er et kommunikasjonsmønster ?
  • Hvordan medlemmene gjensidig påvirker hverandre og hvordan de kan repetere kommunikasjonsform eller roller
  • Hvor godt gruppen løser oppgavene
  • En rekke av resonnementer
  • A og C
 13. Hva er konfliktsstiler ?
  • Prosesser som forklarer hvordan konfliktene kan utvikles og intensifiseres
  • Konflikter som kan forstås både som negative og destruktive
  • Nytte verktøy i forhold til konflikt
  • En modell sosm forklarer ulike konfliktstrategier basert på vektlegging av egne interesser og behov i kombinasjon med andres
 14. Hva går aktørfokusert kommunikasjonsstrategi ut på ?
  • å forstå at kulturelle forskjeller også preger en selv
  • Forskjeller i kultur, religion og livssyn
  • Den kulturen som preger den dominante gruppen i en nasjon
  • Overforenklede forestyllinger
 15. Hva er en såkalt endringsledelse ?
  • Hvordan ansatte reagerer emosjonelt i en endring
  • Respondering på omgivelsene
  • De prosessene, verktøyene og teknikkene som benyttes for å lede de ansatte gjennom en endring
  • Følger en forhåndsdefinert plan
 16. Hva er fasemodeller ?
  • Kjennetegnes ved at de er linære der man kan forflytte seg fra en stabil tilstand til en annenn
  • Hvordan ansatte reagerer emosjonelt i ulike faser
  • Den økonomiske verdien i hver fase
  • Ingen av alternativene
 17. Return of investment (ROI) i endringer er ?
  • Programmerte endringer
  • Respondering på omgivelsene
  • Linære investeringer
  • Den økonomiske verdien av endret atferd versus kostnadene ved kommunikasjon
 18. Hva er en programmert endring ?
  • Respondering på omgivelsene og tillatning av justeringer
  • De linæer endringene kan forflytte seg
  • En forhåndsdefinert plan som tillater i liten grad justeringer underveis
  • De prosessene, verkøytene og teknikkene
 19. Hva er adaptiv endring ?
  • Emosjonell rekasjon blant de ansatte til en endring
  • Respondering på omgivelsene og tillatning av justeringer underveis dersom dette anses som effektivt
  • Når flere faser gjennomgår endring på engang
  • En kommunikasjonsplan
 20. Hva er knowledge mangement ?
  • Et begrep som har flere definisjoner
  • åpne eller lukkende nettsamfunn (facebook)
  • Teknologier som gjorde det mulig å dele innhold på felles plattform (diskusjonsforum)
  • Ingen av alternativene
Spørsmålsbank
 • Laget 21/05/2015
 • Publisert 10/06/2015
 • Endret 21/05/2015
 • Vanskelighetsgrad Vanskelig
 • Spørsmål 20
 • Tema Selskapet

Du har valget mellom tre typer design:

 • orange
 • blå
 • Light
Pos. Spiller Resultat Chrono Dato
Etter klassifiseringen
Kommunikasjon prøve
etter student
13 spillere

NETTSIDER Å OPPDAGE!