Makro

student
17 spillere
 1. Hvilket av disse utsagnene er et normativt utsagn?
  • En stram finanspolitikk vil si at offentlige utgifter reduseres og/eller at skattene øker.
  • Det er viktig at Norges Bank tar hensyn til finansiell stabilitet på lengre sikt når pengepolitikken utformes.
  • I motsetning til Danmark og Sverige har ikke Norge et uavhengig finanspolitisk råd.
  • I Norge er det Finanspolitikken som har det operative ansvaret for gjennomføringen av både pengepolitikken og finanspolitikken.
 2. Makroøkonomiske modeller innholder to hovedgrupper av variabler (størrelser). De er
  • Endogene og eksogene variabler.
  • Historiske og nåtidens variabler.
  • Medsykliske og motsykliske variabler.
  • Kortsiktige og langsiktige variabler.
 3. Anta at inflasjonsratene både i eurosonen og i Norge er 2 %. Hvis euroen appresierer nominelt med 2 %, betyr det at
  • Den norske kronen øker sin nominelle verdi mot euroen.
  • Norges konkurranseevne overfor eurolandene (målt ved realvalutakursen) blir dårligere.
  • Vi får en realappresiering av euroen og en realdepresiering av kronen.
  • Norges konkurranseevne overfor eurolandene (målt ved realvalutakursen) ikke endres
 4. Hvis oljeprisen faller mye, vil Norges Bank
  • Devaluere kronen og deretter forsvare den nye kronekursen.
  • Holde styringsrenten i ro, og støtte kronen gjennom kjøp av utenlandsk valuta.
  • Legge om pengepolitikken i ekspansiv retning.
  • Selge oljeselskapsaksjer i Statens pensjonsfond utland (tidligere kalt Statens petroleumsfond) til utenlandske investorer.
 5. Hvilket av disse utsagnene om kjøpekraftspariteter er det korrekte?
  • Kjøpekraftspariteter er teoretiske realinntektsstørrelser som brukes til å sammenligne realvalutakurser mellom par av land.
  • Kjøpekraftspariteter er omregningsfaktorer som gir samme inflasjon i alle land.
  • Kjøpekraftspariteter er teoretiske valutakurser som brukes til å sammenligne BNP i forskjellige land.
  • Kjøpekraftspariteter brukes til å beregne volumvekst i BNP over tid i forskjellige land.
 6. Forskning om langsiktig økonomisk utvikling har funnet visse fellestrekk ved tidligere utviklingsland som raskt har vokst seg ut av fattigdom. To av disse fellestrekkene er
  • Høy prosent av BNP som går til bruttoinvestering i realkapital og utstrakt utenrikshandel.
  • høy befolkningsvekst og mye kapitaleksport.
  • Høye offentlige utgifter og lave renter.
  • Høy offentlig sparing og et høyt privat konsum.
 7. Et mulig tiltak for å få ned den strukturelle arbeidsledigheten er å
  • Utvide streikeretten slik at fagforeningene får mer makt.
  • Redusere arbeidsledighetstrygdens størrelse og varighet.
  • øke offentlige utgifter og skatter som andeler av BNP.
  • øke reallønningene til ufaglært arbeidskraft.
 8. Hvilket av følgende utsagn er riktig?
  • Pengenøytralitet betyr at det på kort sikt ikke er noen sammenheng mellom pengemengden og nominelt BNP.
  • I følge kvantitetsteorien vil en pengereform ikke få realøkonomiske effekter hvis husholdningene har pengeillusjon
  • I følge kvantitetsteorien vil en økning i produsert kvantum gi samme prosentvise økning i prisnivået.
  • I følge kvantitetsteorien vil en økning i pengemengden føre til samme prosentvise økning i prisnivået.
 9. Vi ser på to land, A og B. Valutakursen er fleksibel. I henhold til udekket renteparitet vil
  • De nominelle rentene i de to landene være like.
  • Lavere rente i land A enn i land B være forenelig med forventninger om at land As valuta vil svekke seg mot land Bs valuta.
  • Ulik inflasjonen i de to landene føre til at valutakursen endres over tid.
  • forventninger om at land As valuta vil svekke seg mot land Bs valuta være forenelig med at renten i land A er høyere enn renten i land B.
 10. Hvis produksjonsgapet er negativt, betyr det at
  • Nominelt BNP er mindre enn reelt BNP.
  • Faktisk BNP er mindre enn normalt BNP.
  • Normalt BNP er mindre enn faktisk BNP
  • Inflasjonen er mindre enn 0 prosent.
 11. Anta at vi bruker utviklingen i reelt BNP for fastlands-Norge som konjunkturindikator. Hvilket utsagn er riktig?
  • I en nedgangskonjunktur er veksten i fastlandsøkonomien lavere enn trendveksten
  • I en oppgangskonjunktur er det alltid høykonjunktur.
  • I en lavkonjunktur er veksten i fastlandsøkonomien lavere enn trendveksten
  • I en høykonjunktur er veksten i fastlandsøkonomien høyere enn det den er i en lavkonjunktur.
 12. Hvilket av følgende utsagn er feil?
  • I kortsiktige multiplikatormodeller vil multiplikatoren forsterke virkningen på BNP av etterspørselssjokk.
  • Hvis den marginale konsumtilbøyelighet er 0,8, vil den marginale spareraten være 0,2.
  • Av hensyn til produksjon og sysselsetting er det en fordel om folk øker sparingen i nedgangstider.
  • ) Jo høyere den marginale konsumtilbøyelighet er, desto sterkere blir den negative effekten på BNP av en reduksjon i offentlige utgifter.
 13. Konjunktursituasjonen i eurosonen i første halvdel av 2014 kan beskrives som
  • lavkonjunktur og oppgangskonjunktur
  • Lavkonjunktur og nedgangskonjunktur.
  • Høykonjunktur og oppgangskonjunktur.
  • Høykonjunktur og nedgangskonjunktur.
 14. Et mål for underliggende inflasjon (kjerneinflasjon) er veksten i en justert konsumprisindeks som kalles KPI-JAE. Veksten i denne indeksen måler veksten i konsumprisene (KPI) justert for effektene av
  • Endrede avgifter og endrede energipriser.
  • Automatisk stabilisering og endrede energipriser
  • Endrede avgifter og endrede eiendomspriser.
  • Endrede avgifter og endrede elektrisitetspriser
 15. I et land med inflasjonsmålstyring ligger inflasjonen i utgangspunktet på målet. Det inntreffer så et negativt etterspørselssjokk. Sentralbanken i dette landet vil da
  • justere ned inflasjonsmålet.
  • Sette styringsrenten opp.
  • sette styringsrenten ned
  • La styringsrenten være uendret.
 16. Høye skattekiler i arbeidsmarkedene i de nordiske landene skyldes blant annet
  • Reglene for beskatning av arbeidsinntekter og formuesbeskatningen
  • Reglene for beskatning av arbeidsinntekter og høy sats for merverdiavgiften
  • reglene for beskatning av arbeidsinntekter og høy kommuneskatt.
  • reglene for arbeidsgiveravgiften og formuesbeskatningen.
 17. Hvis ricardiansk ekvivalens holder, vil en midlertidig skattelette føre til at
  • Landets sparing vil reduseres.
  • Privat sparing øker.
  • Offentlig sparing øker.
  • Landets sparing øker
 18. Hvilket av følgende utsagn er et deskriptivt utsagn?
  • Det burde vært tilført mer penger til det norske helsevesenet slik at ventetiden på behandling ble redusert.
  • For å få høyere avkastning på Statens Pensjonsfond - utland burde en større andel av fondet vært plassert i utenlandsk eiendom.
  • Det er Regjeringen som fastlegger retningslinjene for pengepolitikken i Norge.
  • For å være bedre rustet til å møte eldrebølgen ville det være fornuftig å øke skattene nå
 19. Hvilken av disse størrelsene er en beholdningsstørrelse?
  • Et lands sparing
  • Statens skatteinntekter
  • Arbeidsstyrken i et land
  • Inflasjonsraten
 20. En kritikk mot bruttonasjonalproduktet (BNP) som et velferdsmål er at BNP
  • ikke tar hensyn til inflasjonen.
  • Ikke fanger opp kostnader knyttet til miljøforurensning.
  • Overvurderer omfanget av svart arbeid.
  • Undervurderer verdien av utvinning av ikke-fornybare ressurser
 21. Hvilket av følgende utsagn er riktig?
  • Disponibel inntekt er lik nettonasjonalproduktet pluss formuesinntekt, lønn og inntektsoverføringer fra utlandet, netto.
  • Driftsbalansen i utenriksregnskapet er lik nettoeksport minus formuesinntekt, lønn og inntektsoverføringer fra utlandet, netto
  • Et lands samlede sparing består av disponibel inntekt minus privat konsum.
  • Disponibel inntekt er lik nettonasjonalproduktet pluss netto nasjonalformue.
 22. I løpet av et år har nominelt BNP økt med 2 % og reelt BNP har økt med 3 %. I løpet av dette året har da BNP-deflatoren
  • Gått ned med 1 prosent.
  • gått opp med 1 prosent.
  • gått ned med 2/3 prosent.
  • gått opp med 2/3 prosent.
 23. Hvilket av følgende utsagn er riktig?
  • Hvis realkronekursen øker, vil Norges konkurranseevne styrkes.
  • Hvis nominell kronekurs øker, vil, gitt alt annet likt, realvalutakursen synke.
  • Hvis nominell kronekurs øker, vil, gitt alt annet likt, realvalutakursen øke
  • Et oljeprisfall på 5 % vil føre til at Norges bytteforhold overfor utlandet vil bedres med 5 %.
 24. Et av kjennetegnene ved utviklingsland som over lang tid har lav eller negativ økonomisk vekst er
  • Lite handel med andre land.
  • stor kapitaleksport
  • At en høy andel av BNP går til investeringer i realkapital.
  • lave skatter på inntekt og høy formuesskatt.
 25. Friksjonsledighet er arbeidsledighet som blant annet er knyttet til
  • At arbeidsgiverne ikke kan observere den enkelte arbeiders arbeidsinnsats og derfor tilbyr en lønn som ligger over likevektslønnen.
  • At fagforeningene og arbeidsgiverne ikke blir enige i lønnsforhandlingene.
  • Kontinuerlige endringer og omstillinger i økonomien.
  • Kontinuerlige variasjoner i samlet produksjon i økonomien.
 26. Modellen for strukturell arbeidsledighet i læreboken, der sysselsetting og reallønn bestemmes i skjæringspunktet mellom en prissettingskurve og en lønnssettingskurve, gir som resultat at hvis bedriftene får økt markedsmakt vil
  • Både reallønnen og arbeidsledigheten synke.
  • Reallønnen synke og arbeidsledighetene øke
  • Reallønnen øke og arbeidsledigheten synke
  • Både reallønnen og arbeidsledighetene øke
 27. To mulige tiltak for å få ned den strukturelle ledigheten i et land er å
  • redusere styringsrenten og redusere arbeidsledighetstrygdens størrelse og varighet.
  • Begrense streikeretten og øke arbeidsledighetstrygdens størrelse og varighet.
  • Stimulere til økt konkurranse i produktmarkedene og begrense streikeretten.
  • Stimulere til økonomisk vekst og beskytte innenlandske bedrifter mot utenlandsk konkurranse.
 28. Hypotesen som sier at høy inflasjon fører til et høyt nominelt rentenivå kalles
  • Kjøpekraftsparitetshypotesen.
  • Udekket renteparitet.
  • Kvantitetsteorien
  • Fisher-sammenhengen
 29. En betingelse for at en pengereform ikke gir realøkonomiske effekter er at
  • Pengereformen gjennomføres når man er i en normal konjunktursituasjon
  • økonomiske aktører ikke har pengeillusjon.
  • Landet som gjennomfører reformen har fast valutakurs.
  • Realøkonomien ikke påvirkes av endringer i nominell rente.
 30. Hvilket av følgende utsagn er riktig?
  • I en lavkonjunktur er faktisk BNP-vekst lavere enn trendveksten
  • I en oppgangskonjunktur er den faktiske BNP-veksten høyere enn trendveksten
  • I en nedgangskonjunktur er produksjonsgapet negativt.
  • I en høykonjunktur vil normalt BNP ligge over faktisk BNP.
 31. Hvilket av følgende utsagn er galt
  • Antall konkurser i næringslivet er motsyklisk.
  • Aksjeindekser er en sammenfallende konjunkturindikator.
  • Sysselsettingen er medsyklisk.
  • Arbeidsproduktiviteten er medsyklisk.
 32. En reduksjon i pengemultiplikatoren vil, gitt alt annet likt, føre til at
  • Pengemengden går ned
  • Montær basis går ned
  • Renten synker og inflasjonen øker
  • Kronekursen svekker
 33. Den nøytrale renten er den renten som
  • En sentralbanken setter
  • Er lik renten i utlandet
  • Gir normalt BNP
  • Gir stabilt vekst i BNP over tid
 34. Hvilket av følgende utsagn om Phillips-kurven er riktig?
  • Den langsiktige Phillips-kurven viser at det på lang sikt er mulig å få ned inflasjonen, men at arbeidsledigheten da vil øke.
  • I henhold til den kortsiktige Phillips-kurven vil en økning i arbeidsledigheten med ett prosentpoeng alltid gi en nedgang i inflasjonen på 1 %.
  • Den langsiktige Phillips-kurven viser at det i det lange løp ikke er noen sammenheng mellom arbeidsledighet og samlet produksjon.
  • Den kortsiktige Phillips-kurven viser at man på kort sikt kan bytte til seg lavere ledighet mot høyere inflasjon.
 35. Hvis hypotesen om Ricardiansk ekvivalens holder, vil en
  • Midlertidig økning i skattene føre til at samlet etterspørsel øker
  • Midlertidig skattelette ikke føre til at summen av privat og offentlig sektors sparing går ned.
  • Midlertidig økning i skattene føre til at samlet etterspørsel synker.
  • Varig skattelette ikke føre til at summen av privat og offentlig sektors sparing endres.
 36. Hvilket svaralternativ er riktig?
  • I økonomiske modeller bestemmes verdiene på de eksogene variablene av modellens løsning.
  • I makroøkonomiske modeller forekommer eksogene variabler kun i kortsiktige modeller, ikke i langsiktige modeller.
  • Formålet med økonomiske modeller er å gi et mest mulig realistisk bilde av virkeligheten.
  • I kortsiktige makroøkonomiske modeller vil verdiene på de endogene variablene bli influert av verdiene på de eksogene variablene, men ikke omvendt.
 37. Hvilket svaralternativ er riktig?
  • Keynesiansk teori brukes til å forklare virkninger av penge- og finanspolitikk på lang sikt.
  • Klassisk teori brukes til å forklare hvordan skift i samlet etterspørsel etter varer og tjenester påvirker sysselsetting og reelt BNP.
  • Keynesiansk teori brukes til å forklare økonomiens langsiktige utvikling.
  • Keynesiansk teori brukes til å forklare virkninger av penge- og finanspolitikk på kort sikt.
 38. Hvilken av disse størrelsene er en beholdningsstørrelse?
  • Import
  • Privat disponibel inntekt
  • Gjeld
  • Kapitaleksport
 39. Hvilket av følgende utsagn er et deskriptivt utsagn?
  • Det er gunstig for norsk økonomi at veksten i boligprisene i Norge nå har stoppet opp.
  • Under finanskrisen ble finanspolitikken lagt om i en mer ekspansiv retning for å bidra til å dempe nedgangen i aktivitetsnivået.
  • Finanspolitikken i Helles har vært for ekspansiv.
  • Ikke svare
 40. I 2001 ble det vedtatt nye retningslinjer både for pengepolitikken og for finanspolitikken i Norge. Den såkalte “handlingsregelen” innebærer at
  • Statens bruk av oljeinntekter skal innrettes mot et fleksibelt inflasjonsmål på 2,5 prosent per år.
  • Statens bruk av oljeinntekter skal utgjøre om lag 4 prosent av de faktiske oljeinntektene i et konjunkturmessig normalår.
  • Statens bruk av oljeinntekter om lag skal tilsvare den forventede realavkastningen av Statens pensjonsfond utland.
  • Ikke svare
 41. Finn det korrekte utsagnet om kjøpekraftspariteter.
  • Kjøpekraftspariteter er det samme som realvalutakurser.
  • Bruk av kjøpekraftspariteter i økonomiske analyser forutsetter at hypotesen om kjøpekraftsparitet forklarer observerte valutakurser.
  • Kjøpekraftspariteter brukes som alternativ til observerte valutakurser i internasjonale BNP-sammenligninger.
  • Kjøpekraftspariteter er priser på identiske varer i forskjellige land, uttrykt i en felles valuta
 42. Gå ut fra at eurokursen i Norge er endret fra 7 til 7,28 norske kroner i løpet av et år. Samtidig har inflasjonsraten vært 2 prosent i Norge og 1 prosent i Euro-området. Ovenfor eurolandene har da den norske kronen
  • Appresiert både nominelt og reelt.
  • Depresiert både nominelt og reelt.
  • Appresiert nominelt og depresiert reelt.
  • Depresiert nominelt og appresiert reelt.
 43. I en modell for strukturell arbeidsledighet vil reallønn og sysselsetting bestemmes i skjæringspunktet mellom en prissettingskurve og en lønnssettingskurve. I denne modellen vil sterkere priskonkurranse mellom bedriftene føre til at
  • Både reallønn og arbeidsledighet går opp
  • Reallønn går ned, og arbeidsledighet går opp.
  • Reallønn går opp, og arbeidsledighet går ned.
  • Både reallønn og arbeidsledighet går ned.
 44. Ifølge Keynesiansk konjunkturteori vil
  • Et negativt etterspørselssjokk føre til reallønnsnedgang og økte kapitalinntekter.
  • Et brått fall i bedriftenes realinvesteringer føre til fall i kapitalintensiteten og BNP per sysselsatt.
  • Svikt i normalt BNP føre til økt konjunkturledighet.
  • Et negativt etterspørselssjokk føre til at bedriftene ønsker lavere produksjon og færre ansatte.
 45. Realkapitalens brukerkostnad, målt i konsumgoder, er
  • Kostnaden per år ved å disponere realkapital.
  • Realrente per år for de som lånefinansierer realkapital.
  • Realavkastning av brukt realkapital.
  • Kostnad per år ved å bruke en enhet realkapital fremfor å la den stå ubrukt.
 46. Vi ser på en kortsiktig modell for en liten åpen økonomi med fleksibel valutakurs og konstant pris- og lønnsnivå. Normalt BNP er konstant. Anta at sentralbanken setter ned renten. Det vil gi
  • Bedre konkurranseevne og nedgang i BNP.
  • Dårligere konkurranseevne og nedgang i BNP.
  • Dårligere konkurranseevne og økt BNP.
  • Bedre konkurranseevne og økt BNP
 47. Hovedforskjellen mellom streng og fleksibel inflasjonsmålstyring er at
  • Under streng inflasjonsmålstyring er inflasjonsmål lik null,mens fleksibel inflasjonsmålstyring betyr et konstant mål om positiv inflasjon
  • Under fleksibel inflasjonsmålstyring liger ike inflasjonsmål fast,samtidig som sentralbank vil forhindre at produksjonsgap blir ulik fra null
  • Under fleksibel inflasjonsmålstyring har sentralbank anledning til å redusere gapet mellom inflasjon og inflasjonsmål ved å endre inflasjonsmål.
  • Under streng inflasjonsmålstyring ønsker sentralbank å eliminere alle avvik mellom inflasjon og det konstante inflasjonsmål så raskt som mulig.
 48. Hvilket utsagn om skattekilen i arbeidsmarkedet er korrekt?
  • Skattekilen påvirkes også av merverdigiveravgiften.
  • Økt skattekile fører til at den marginale verdien av fritid går opp for lønnstakere
  • Skattekilen fører til at det ikke lønner seg å spare lønnsinntekter.
  • ) Skattekilen er lik marginalskatten på arbeidsinntekter
Spørsmålsbank
 • Laget 27/05/2015
 • Publisert 11/06/2015
 • Endret 27/05/2015
 • Vanskelighetsgrad Vanskelig
 • Spørsmål 48
 • Tema Selskapet

Du har valget mellom tre typer design:

 • orange
 • blå
 • Light
Pos. Spiller Resultat Chrono Dato
Etter klassifiseringen
Makro
etter student1
13 spillere
Makro
etter student
5 spillere

NETTSIDER Å OPPDAGE!