Makro
Spørsmålsbank
etter student
48 problemer
1. Hvilket av disse utsagnene er et normativt utsagn?
a En stram finanspolitikk vil si at offentlige utgifter reduseres og/eller at skattene øker.
b Det er viktig at Norges Bank tar hensyn til finansiell stabilitet på lengre sikt når pengepolitikken utformes.
c I motsetning til Danmark og Sverige har ikke Norge et uavhengig finanspolitisk råd.
d I Norge er det Finanspolitikken som har det operative ansvaret for gjennomføringen av både pengepolitikken og finanspolitikken.
2. Makroøkonomiske modeller innholder to hovedgrupper av variabler (størrelser). De er
a Endogene og eksogene variabler.
b Historiske og nåtidens variabler.
c Medsykliske og motsykliske variabler.
d Kortsiktige og langsiktige variabler.
3. Anta at inflasjonsratene både i eurosonen og i Norge er 2 %. Hvis euroen appresierer nominelt med 2 %, betyr det at
a Den norske kronen øker sin nominelle verdi mot euroen.
b Norges konkurranseevne overfor eurolandene (målt ved realvalutakursen) blir dårligere.
c Vi får en realappresiering av euroen og en realdepresiering av kronen.
d Norges konkurranseevne overfor eurolandene (målt ved realvalutakursen) ikke endres
4. Hvis oljeprisen faller mye, vil Norges Bank
a Devaluere kronen og deretter forsvare den nye kronekursen.
b Holde styringsrenten i ro, og støtte kronen gjennom kjøp av utenlandsk valuta.
c Legge om pengepolitikken i ekspansiv retning.
d Selge oljeselskapsaksjer i Statens pensjonsfond utland (tidligere kalt Statens petroleumsfond) til utenlandske investorer.
5. Hvilket av disse utsagnene om kjøpekraftspariteter er det korrekte?
a Kjøpekraftspariteter er teoretiske realinntektsstørrelser som brukes til å sammenligne realvalutakurser mellom par av land.
b Kjøpekraftspariteter er omregningsfaktorer som gir samme inflasjon i alle land.
c Kjøpekraftspariteter er teoretiske valutakurser som brukes til å sammenligne BNP i forskjellige land.
d Kjøpekraftspariteter brukes til å beregne volumvekst i BNP over tid i forskjellige land.
6. Forskning om langsiktig økonomisk utvikling har funnet visse fellestrekk ved tidligere utviklingsland som raskt har vokst seg ut av fattigdom. To av disse fellestrekkene er
a Høy prosent av BNP som går til bruttoinvestering i realkapital og utstrakt utenrikshandel.
b høy befolkningsvekst og mye kapitaleksport.
c Høye offentlige utgifter og lave renter.
d Høy offentlig sparing og et høyt privat konsum.
7. Et mulig tiltak for å få ned den strukturelle arbeidsledigheten er å
a Utvide streikeretten slik at fagforeningene får mer makt.
b Redusere arbeidsledighetstrygdens størrelse og varighet.
c øke offentlige utgifter og skatter som andeler av BNP.
d øke reallønningene til ufaglært arbeidskraft.
8. Hvilket av følgende utsagn er riktig?
a Pengenøytralitet betyr at det på kort sikt ikke er noen sammenheng mellom pengemengden og nominelt BNP.
b I følge kvantitetsteorien vil en pengereform ikke få realøkonomiske effekter hvis husholdningene har pengeillusjon
c I følge kvantitetsteorien vil en økning i produsert kvantum gi samme prosentvise økning i prisnivået.
d I følge kvantitetsteorien vil en økning i pengemengden føre til samme prosentvise økning i prisnivået.
9. Vi ser på to land, A og B. Valutakursen er fleksibel. I henhold til udekket renteparitet vil
a De nominelle rentene i de to landene være like.
b Lavere rente i land A enn i land B være forenelig med forventninger om at land As valuta vil svekke seg mot land Bs valuta.
c Ulik inflasjonen i de to landene føre til at valutakursen endres over tid.
d forventninger om at land As valuta vil svekke seg mot land Bs valuta være forenelig med at renten i land A er høyere enn renten i land B.
10. Hvis produksjonsgapet er negativt, betyr det at
a Nominelt BNP er mindre enn reelt BNP.
b Faktisk BNP er mindre enn normalt BNP.
c Normalt BNP er mindre enn faktisk BNP
d Inflasjonen er mindre enn 0 prosent.
11. Anta at vi bruker utviklingen i reelt BNP for fastlands-Norge som konjunkturindikator. Hvilket utsagn er riktig?
a I en nedgangskonjunktur er veksten i fastlandsøkonomien lavere enn trendveksten
b I en oppgangskonjunktur er det alltid høykonjunktur.
c I en lavkonjunktur er veksten i fastlandsøkonomien lavere enn trendveksten
d I en høykonjunktur er veksten i fastlandsøkonomien høyere enn det den er i en lavkonjunktur.
12. Hvilket av følgende utsagn er feil?
a I kortsiktige multiplikatormodeller vil multiplikatoren forsterke virkningen på BNP av etterspørselssjokk.
b Hvis den marginale konsumtilbøyelighet er 0,8, vil den marginale spareraten være 0,2.
c Av hensyn til produksjon og sysselsetting er det en fordel om folk øker sparingen i nedgangstider.
d ) Jo høyere den marginale konsumtilbøyelighet er, desto sterkere blir den negative effekten på BNP av en reduksjon i offentlige utgifter.
13. Konjunktursituasjonen i eurosonen i første halvdel av 2014 kan beskrives som
a lavkonjunktur og oppgangskonjunktur
b Lavkonjunktur og nedgangskonjunktur.
c Høykonjunktur og oppgangskonjunktur.
d Høykonjunktur og nedgangskonjunktur.
14. Et mål for underliggende inflasjon (kjerneinflasjon) er veksten i en justert konsumprisindeks som kalles KPI-JAE. Veksten i denne indeksen måler veksten i konsumprisene (KPI) justert for effektene av
a Endrede avgifter og endrede energipriser.
b Automatisk stabilisering og endrede energipriser
c Endrede avgifter og endrede eiendomspriser.
d Endrede avgifter og endrede elektrisitetspriser
15. I et land med inflasjonsmålstyring ligger inflasjonen i utgangspunktet på målet. Det inntreffer så et negativt etterspørselssjokk. Sentralbanken i dette landet vil da
a justere ned inflasjonsmålet.
b Sette styringsrenten opp.
c sette styringsrenten ned
d La styringsrenten være uendret.
16. Høye skattekiler i arbeidsmarkedene i de nordiske landene skyldes blant annet
a Reglene for beskatning av arbeidsinntekter og formuesbeskatningen
b Reglene for beskatning av arbeidsinntekter og høy sats for merverdiavgiften
c reglene for beskatning av arbeidsinntekter og høy kommuneskatt.
d reglene for arbeidsgiveravgiften og formuesbeskatningen.
17. Hvis ricardiansk ekvivalens holder, vil en midlertidig skattelette føre til at
a Landets sparing vil reduseres.
b Privat sparing øker.
c Offentlig sparing øker.
d Landets sparing øker
18. Hvilket av følgende utsagn er et deskriptivt utsagn?
a Det burde vært tilført mer penger til det norske helsevesenet slik at ventetiden på behandling ble redusert.
b For å få høyere avkastning på Statens Pensjonsfond - utland burde en større andel av fondet vært plassert i utenlandsk eiendom.
c Det er Regjeringen som fastlegger retningslinjene for pengepolitikken i Norge.
d For å være bedre rustet til å møte eldrebølgen ville det være fornuftig å øke skattene nå
19. Hvilken av disse størrelsene er en beholdningsstørrelse?
a Et lands sparing
b Statens skatteinntekter
c Arbeidsstyrken i et land
d Inflasjonsraten
20. En kritikk mot bruttonasjonalproduktet (BNP) som et velferdsmål er at BNP
a ikke tar hensyn til inflasjonen.
b Ikke fanger opp kostnader knyttet til miljøforurensning.
c Overvurderer omfanget av svart arbeid.
d Undervurderer verdien av utvinning av ikke-fornybare ressurser
21. Hvilket av følgende utsagn er riktig?
a Disponibel inntekt er lik nettonasjonalproduktet pluss formuesinntekt, lønn og inntektsoverføringer fra utlandet, netto.
b Driftsbalansen i utenriksregnskapet er lik nettoeksport minus formuesinntekt, lønn og inntektsoverføringer fra utlandet, netto
c Et lands samlede sparing består av disponibel inntekt minus privat konsum.
d Disponibel inntekt er lik nettonasjonalproduktet pluss netto nasjonalformue.
22. I løpet av et år har nominelt BNP økt med 2 % og reelt BNP har økt med 3 %. I løpet av dette året har da BNP-deflatoren
a Gått ned med 1 prosent.
b gått opp med 1 prosent.
c gått ned med 2/3 prosent.
d gått opp med 2/3 prosent.
23. Hvilket av følgende utsagn er riktig?
a Hvis realkronekursen øker, vil Norges konkurranseevne styrkes.
b Hvis nominell kronekurs øker, vil, gitt alt annet likt, realvalutakursen synke.
c Hvis nominell kronekurs øker, vil, gitt alt annet likt, realvalutakursen øke
d Et oljeprisfall på 5 % vil føre til at Norges bytteforhold overfor utlandet vil bedres med 5 %.
24. Et av kjennetegnene ved utviklingsland som over lang tid har lav eller negativ økonomisk vekst er
a Lite handel med andre land.
b stor kapitaleksport
c At en høy andel av BNP går til investeringer i realkapital.
d lave skatter på inntekt og høy formuesskatt.
25. Friksjonsledighet er arbeidsledighet som blant annet er knyttet til
a At arbeidsgiverne ikke kan observere den enkelte arbeiders arbeidsinnsats og derfor tilbyr en lønn som ligger over likevektslønnen.
b At fagforeningene og arbeidsgiverne ikke blir enige i lønnsforhandlingene.
c Kontinuerlige endringer og omstillinger i økonomien.
d Kontinuerlige variasjoner i samlet produksjon i økonomien.
26. Modellen for strukturell arbeidsledighet i læreboken, der sysselsetting og reallønn bestemmes i skjæringspunktet mellom en prissettingskurve og en lønnssettingskurve, gir som resultat at hvis bedriftene får økt markedsmakt vil
a Både reallønnen og arbeidsledigheten synke.
b Reallønnen synke og arbeidsledighetene øke
c Reallønnen øke og arbeidsledigheten synke
d Både reallønnen og arbeidsledighetene øke
27. To mulige tiltak for å få ned den strukturelle ledigheten i et land er å
a redusere styringsrenten og redusere arbeidsledighetstrygdens størrelse og varighet.
b Begrense streikeretten og øke arbeidsledighetstrygdens størrelse og varighet.
c Stimulere til økt konkurranse i produktmarkedene og begrense streikeretten.
d Stimulere til økonomisk vekst og beskytte innenlandske bedrifter mot utenlandsk konkurranse.
28. Hypotesen som sier at høy inflasjon fører til et høyt nominelt rentenivå kalles
a Kjøpekraftsparitetshypotesen.
b Udekket renteparitet.
c Kvantitetsteorien
d Fisher-sammenhengen
29. En betingelse for at en pengereform ikke gir realøkonomiske effekter er at
a Pengereformen gjennomføres når man er i en normal konjunktursituasjon
b økonomiske aktører ikke har pengeillusjon.
c Landet som gjennomfører reformen har fast valutakurs.
d Realøkonomien ikke påvirkes av endringer i nominell rente.
30. Hvilket av følgende utsagn er riktig?
a I en lavkonjunktur er faktisk BNP-vekst lavere enn trendveksten
b I en oppgangskonjunktur er den faktiske BNP-veksten høyere enn trendveksten
c I en nedgangskonjunktur er produksjonsgapet negativt.
d I en høykonjunktur vil normalt BNP ligge over faktisk BNP.
31. Hvilket av følgende utsagn er galt
a Antall konkurser i næringslivet er motsyklisk.
b Aksjeindekser er en sammenfallende konjunkturindikator.
c Sysselsettingen er medsyklisk.
d Arbeidsproduktiviteten er medsyklisk.
32. En reduksjon i pengemultiplikatoren vil, gitt alt annet likt, føre til at
a Pengemengden går ned
b Montær basis går ned
c Renten synker og inflasjonen øker
d Kronekursen svekker
33. Den nøytrale renten er den renten som
a En sentralbanken setter
b Er lik renten i utlandet
c Gir normalt BNP
d Gir stabilt vekst i BNP over tid
34. Hvilket av følgende utsagn om Phillips-kurven er riktig?
a Den langsiktige Phillips-kurven viser at det på lang sikt er mulig å få ned inflasjonen, men at arbeidsledigheten da vil øke.
b I henhold til den kortsiktige Phillips-kurven vil en økning i arbeidsledigheten med ett prosentpoeng alltid gi en nedgang i inflasjonen på 1 %.
c Den langsiktige Phillips-kurven viser at det i det lange løp ikke er noen sammenheng mellom arbeidsledighet og samlet produksjon.
d Den kortsiktige Phillips-kurven viser at man på kort sikt kan bytte til seg lavere ledighet mot høyere inflasjon.
35. Hvis hypotesen om Ricardiansk ekvivalens holder, vil en
a Midlertidig økning i skattene føre til at samlet etterspørsel øker
b Midlertidig skattelette ikke føre til at summen av privat og offentlig sektors sparing går ned.
c Midlertidig økning i skattene føre til at samlet etterspørsel synker.
d Varig skattelette ikke føre til at summen av privat og offentlig sektors sparing endres.
36. Hvilket svaralternativ er riktig?
a I økonomiske modeller bestemmes verdiene på de eksogene variablene av modellens løsning.
b I makroøkonomiske modeller forekommer eksogene variabler kun i kortsiktige modeller, ikke i langsiktige modeller.
c Formålet med økonomiske modeller er å gi et mest mulig realistisk bilde av virkeligheten.
d I kortsiktige makroøkonomiske modeller vil verdiene på de endogene variablene bli influert av verdiene på de eksogene variablene, men ikke omvendt.
37. Hvilket svaralternativ er riktig?
a Keynesiansk teori brukes til å forklare virkninger av penge- og finanspolitikk på lang sikt.
b Klassisk teori brukes til å forklare hvordan skift i samlet etterspørsel etter varer og tjenester påvirker sysselsetting og reelt BNP.
c Keynesiansk teori brukes til å forklare økonomiens langsiktige utvikling.
d Keynesiansk teori brukes til å forklare virkninger av penge- og finanspolitikk på kort sikt.
38. Hvilken av disse størrelsene er en beholdningsstørrelse?
a Import
b Privat disponibel inntekt
c Gjeld
d Kapitaleksport
39. Hvilket av følgende utsagn er et deskriptivt utsagn?
a Det er gunstig for norsk økonomi at veksten i boligprisene i Norge nå har stoppet opp.
b Under finanskrisen ble finanspolitikken lagt om i en mer ekspansiv retning for å bidra til å dempe nedgangen i aktivitetsnivået.
c Finanspolitikken i Helles har vært for ekspansiv.
d Ikke svare
40. I 2001 ble det vedtatt nye retningslinjer både for pengepolitikken og for finanspolitikken i Norge. Den såkalte “handlingsregelen” innebærer at
a Statens bruk av oljeinntekter skal innrettes mot et fleksibelt inflasjonsmål på 2,5 prosent per år.
b Statens bruk av oljeinntekter skal utgjøre om lag 4 prosent av de faktiske oljeinntektene i et konjunkturmessig normalår.
c Statens bruk av oljeinntekter om lag skal tilsvare den forventede realavkastningen av Statens pensjonsfond utland.
d Ikke svare
41. Finn det korrekte utsagnet om kjøpekraftspariteter.
a Kjøpekraftspariteter er det samme som realvalutakurser.
b Bruk av kjøpekraftspariteter i økonomiske analyser forutsetter at hypotesen om kjøpekraftsparitet forklarer observerte valutakurser.
c Kjøpekraftspariteter brukes som alternativ til observerte valutakurser i internasjonale BNP-sammenligninger.
d Kjøpekraftspariteter er priser på identiske varer i forskjellige land, uttrykt i en felles valuta
42. Gå ut fra at eurokursen i Norge er endret fra 7 til 7,28 norske kroner i løpet av et år. Samtidig har inflasjonsraten vært 2 prosent i Norge og 1 prosent i Euro-området. Ovenfor eurolandene har da den norske kronen
a Appresiert både nominelt og reelt.
b Depresiert både nominelt og reelt.
c Appresiert nominelt og depresiert reelt.
d Depresiert nominelt og appresiert reelt.
43. I en modell for strukturell arbeidsledighet vil reallønn og sysselsetting bestemmes i skjæringspunktet mellom en prissettingskurve og en lønnssettingskurve. I denne modellen vil sterkere priskonkurranse mellom bedriftene føre til at
a Både reallønn og arbeidsledighet går opp
b Reallønn går ned, og arbeidsledighet går opp.
c Reallønn går opp, og arbeidsledighet går ned.
d Både reallønn og arbeidsledighet går ned.
44. Ifølge Keynesiansk konjunkturteori vil
a Et negativt etterspørselssjokk føre til reallønnsnedgang og økte kapitalinntekter.
b Et brått fall i bedriftenes realinvesteringer føre til fall i kapitalintensiteten og BNP per sysselsatt.
c Svikt i normalt BNP føre til økt konjunkturledighet.
d Et negativt etterspørselssjokk føre til at bedriftene ønsker lavere produksjon og færre ansatte.
45. Realkapitalens brukerkostnad, målt i konsumgoder, er
a Kostnaden per år ved å disponere realkapital.
b Realrente per år for de som lånefinansierer realkapital.
c Realavkastning av brukt realkapital.
d Kostnad per år ved å bruke en enhet realkapital fremfor å la den stå ubrukt.
46. Vi ser på en kortsiktig modell for en liten åpen økonomi med fleksibel valutakurs og konstant pris- og lønnsnivå. Normalt BNP er konstant. Anta at sentralbanken setter ned renten. Det vil gi
a Bedre konkurranseevne og nedgang i BNP.
b Dårligere konkurranseevne og nedgang i BNP.
c Dårligere konkurranseevne og økt BNP.
d Bedre konkurranseevne og økt BNP
47. Hovedforskjellen mellom streng og fleksibel inflasjonsmålstyring er at
a Under streng inflasjonsmålstyring er inflasjonsmål lik null,mens fleksibel inflasjonsmålstyring betyr et konstant mål om positiv inflasjon
b Under fleksibel inflasjonsmålstyring liger ike inflasjonsmål fast,samtidig som sentralbank vil forhindre at produksjonsgap blir ulik fra null
c Under fleksibel inflasjonsmålstyring har sentralbank anledning til å redusere gapet mellom inflasjon og inflasjonsmål ved å endre inflasjonsmål.
d Under streng inflasjonsmålstyring ønsker sentralbank å eliminere alle avvik mellom inflasjon og det konstante inflasjonsmål så raskt som mulig.
48. Hvilket utsagn om skattekilen i arbeidsmarkedet er korrekt?
a Skattekilen påvirkes også av merverdigiveravgiften.
b Økt skattekile fører til at den marginale verdien av fritid går opp for lønnstakere
c Skattekilen fører til at det ikke lønner seg å spare lønnsinntekter.
d ) Skattekilen er lik marginalskatten på arbeidsinntekter