1. Navnet på det selskapet som søkte den norske regjeringen om konsesjon for hele den norske sokkelen var:
  • BP
  • Philips petroleum
  • Esso
 2. Til jul 1969 fant endelig Ocean Viking olje på :
  • Statfjord feltet
  • Troll feltet
  • Ekofisk feltet
 3. Hva er en Condeep ?
  • En type betongplatform
  • En type ROV
  • Et annet navn for dykkersyke
 4. Den 22 april 1977 er en merkedag i norsk oljehistorie :
  • Da kantret Alexander Kieland plattformen
  • Da ble Gullfaksfeltet offisielt åpnet
  • Da skjedde en ukontrollert utblåsning på ekofisk
 5. Hva står SDØE for ?
  • Statoils Direkte økologiske erfaring
  • Statens direkte økonomiske engasjement
  • Statens delegerte økonomiske engesjement
 6. Eksempel på increased Oil Recovery kan være :
  • Ekofisktanken
  • Statpipe
  • Gassinjection
 7. Hva kalles testingen hvor utstyrets maksimale ytelse og begrensninger verifiseres ?
  • Factory Acceptance test
  • System Integration test
  • Ikke destruktiv test
  • Qualification test
 8. Hva er den viktigste grunnen til at det utføres System Integration test ?
  • Bli kjent med operatørene som senere skal operere utstyret offshore
  • Sjekke at utstyret tåler vann og ikke flyter
  • Sjekke at systemet passer sammen og fungerer
  • Oppmåling og veiiing av utstyret
 9. Hvilke aktiviteter nedenfor er IKKE en del av system integration test ?
  • Trykktesting
  • ROV adkomst
  • Ventiloperasjoner
  • Sjekk av brukermanualer
 10. Hvorfor er det primært horisontale røroppkoblinger i nordsjøen ?
  • Fordi de er enklere å installere
  • Fordi de er lettere å koble opp
  • Fordi de er lettere å beskytte med overtrålbare strukturer
 11. Uavhengig av type oppkoblingssystem, trenger alle oppkoblingsoperasjoner av rørledninger under vann støtte fra en farkost. Hvem opererer denne ?
  • Oljeselskapet
  • FMC
  • Selskapet som eier installasjonsfartøyet
 12. Dersom en røroppkobling lekker under den obligatoriske eksterne trykktesten etter oppkobling, hva er da prosedyren for å rette feilen ?
  • Koble fra rørledingen, rengjøre pakningsflaten, og koble opp pånytt
  • Injisere pakningspasta og trykke opp på nytt
  • Trykke opp på nytt, til trykktesten blir godkjent
 13. Vi bruker begrepet subsea intervention på en mengde oppgaver under installasjon og drift av et undervannsproduksjonsanlegg for hydrokarboner. hvilke oppgaver kan det være ?
  • Installasjon av xt
  • Oppkobling av elektriske koblere
  • Bytte en ødelagt sensor
 14. Hva er hensikten med et xmas tree ?
  • Kobling mellom brønn og rørledning til platform/land
  • Å kontrollere og stenge olje/gass strømmen til og fra brønnen
  • Sikre brønnhode mot fiskeredskaper
 15. Hvorfor har man overvåkning av annulus(hulrom mellom foringsrør og prod.rør) :
  • For å overvåke oljen som produseres
  • For å isolere produksjonsrøret
  • For å overvåke trykkoppbygging, dvs lekkasje fra produksjonsrør og/eller hydrauliske linjer til nedhulls komponenter
 16. Hva er hensikten med å tilføre gass inn i produksjonsrøret ?
  • Å øke produksjonstakten
  • Å redusere temperaturen i brønnen
  • Grei måte å kvitte seg med gass som biprodukt i produksjonen
 17. Hvordan fungerer en FSC(fail-safe close) sluseventil ?
  • Den vil stenge når den mister styringstrykk
  • Den vil stenge når trykket i røret overstiger arbeidsstykket den er beregnet for
  • Den vil bli stående åpen hvis den mister styringstrykk
 18. Hva er et petroleum reservoar ?
  • En underjordisk akkumulering av hydrokarboner i porøse steinformasjoner
  • Organisk materiale sedimentert i en kildebergart
  • En underjordisk hule med hydrokarboner
 19. Hvordan kan et petroleumsreservoar bli sikkert påvist ?
  • Ved å tolke seismiske data
  • Ved å bore en prøvebrønn
  • Ved å tolke seismiske data sammen med elektromagnetiske data
 20. Hvilket ''recovery'' tiltak vil normalt gi mest olje ?
  • Vanninjeksjon
  • Gassinjeksjon
  • Ved å tappe ut så mye trykk som mulig
  • Gassinjeksjon eller vanninjeksjon avhengig av reservoarforhold
 21. Hva er hensikten med å foreta prøver av oljen i et reservoar ?
  • Å få et grunnlag for å bestemme riktig materiale for produksjonsutstyret
  • Å designe et system som kan ta hånd om ulike problemstillinger i forbindelse med væskestrømmen som kommer opp av brønnen
  • Begge alternativer
 22. Hva er typisk styrende for subsea felt utvikling ?
  • Reservoaret krever brønner over et stort område
  • Vanndybden er grunn
  • Kaldt klima
 23. Hva er hensikten med manifoild i et subsea produksjons system ?
  • Å forbinde brønnstrømmen fra flere ulike brønner til hovedledningen inn til land
  • Å distribuere ulike typer kontroll væsker og signaler fra en navlestreg til de ulike brønnene som er koblet til manifoilden
  • Begge alternativer
 24. Hva er det siste skrittet i livssyklusen til et subsea felt ?
  • Stenge produksjonen og fjerne utstyret
  • Forsegle og sikre brønnen og fjerne utstyret
  • Stenge produksjonen og overvåke reservoaret
 25. Hensikt og grunnleggende funksjoner til production control system er :
  • Å øke utvinningsraten ved å hydraulisk stimulere reservoaret
  • Å sikre sikker og stabil produksjon ved å kontrollere og overvåke undervannsutstyret fra et kontrollrom på land eller platform
  • Å visualisere utstyret på havbunnen for operatører og for å kunne kommunisere med eksperter på land
  • Å kontrollere ventiler og overvåke sensorer på work over stakken
 26. Velg det alternativet hvor kommunikasjonsmedier er listet i korrekt rekkefølge med hensyn på kommunikasjonshastighet (raskest først)
  • Akustisk, optisk, kopper
  • Kopper, akustisk, optisk
  • Optisk, akustisk, kopper
  • Optisk, kopper, akustisk
 27. Hvordan og hvorfor er hydraulikk brukt i subsea kontroll systemer ?
  • Til å tjene ventiler ved å bruke hydrauliske væske til å virke på ventilstaget i en akuator
  • Til å overvåke tempe i brønnen siden temp vil få den hydrauliske væsken til å utvide seg eller trekke seg sammen etter som temp endrer seg
  • For å hindre hydrate plugger fra å danne seg ved injisere hydraulisk væske inn i brønn strømmen ved xt
  • Til å smøre subsea ventiler og forhindre korrosjon
 28. Hva er forskjellen på et horisontalt og vertikalt XT ?
  • Oljestrømmen produseres vertikalt på vertikalt XT, og horisontalt på horisontalt XT
  • Ventilenes posisjon vertikale, respektive horisontale
  • Tubing hangers posisjon
 29. Hva skjer hvis man mister det hydrauliske trykket på et XMT ?
  • Produksjonen fortsetter som normalt til trykket er gjenopprettet
  • Alle ventiler stenges automatisk
  • Alarmen går og plattformledelsen bestemmer om nedstengning skal skje
 30. Hvordan justerer du normalt mengden produsert olje eller gass fra en subseabrønn ?
  • Justerer med produksjon master valve
  • All justering av produksjon skjer på Topside XMT
  • Ved å justere Choken
 31. Hva brukes en ''Spider'' til i et workover system ?
  • Til å klatre opp rørene for å inspisere
  • Holde oppe og støtte raiseren under kjøring av raiseren
  • Som et koblingspunkt for ledninger
  • For å bygge et nettverk av forbindelser
 32. Hva er ''Workover'' ?
  • En raiser som er overbelastet
  • Et system som kontrollerer produksjonen av olje og gass til et tankskip
  • Et system for å få en ferdig boret brønn klar til produksjon
  • Et team som bygger raiser systemer
 33. Hva er WOCS ?
  • Sørger for sikker og effektiv kontroll av Workover systemet
  • Kontrollerer FPSOen
  • Kjører raiser sammenstilling på bore dekket på platform
 34. Hva er en EDP ?
  • På toppen av ''Surface Flow Tree''
  • Mellom smøre ventil og Pup-ledd
  • På XT
  • På toppen av Lower raiser Package
 35. Hvorfor trenger man en EDP ?
  • For å kjøre logge utstyr inn i brønnen
  • For å koble fra i en nødsituasjon
  • For å kontrollere hovedtrykket
  • For å kjøre en raiser til sjøbunnen
 36. Hva kan en ROV bli brukt til ?
  • Å bore en brønn
  • Pumpe olje og gass opp til en FPSO
  • Overstyre og kontrollere subsea utstyr
  • Legge ut produksjonslinjer
 37. Hva er definisjonen av et vertikalt XMT ?
  • Produksjonen av hydrokarboner går vertikalt gjennom hele XT
  • Production Master Ventil er plassert i det horisontale boret
  • Tubing hanger er plassert i XMT spool
 38. Hva er temperatur spekteret definert av ISO/API Class U ?
  • -18*c to +121*c
  • +1*c to 177*c
  • +1c* to +200*c
 39. Hvordan unngår man konflikt mellom fiskeaktivitet og subsea systemer ?
  • Disse områdene markeres på kartet og all fiske er forbudt i området
  • Installasjonene på havbunnen er beskyttet med overtrålbare strukturer
  • Erfaringsmessig er det lite fisk i disse områdene og dette er ikke et tema
 40. Hva er standard størrelse på brønnhode connector ?
  • 7''
  • 10''
  • 18 3/4''
 41. Hva er hovedfunksjonen til crossover loop på XMT stalken ?
  • Crossover loop benyttes til å muliggjøre kommunikasjon mellom annulus og produksjon
  • Crossover loop benyttes til å produsere hydrokarboner
  • Crossover loop benyttes til å samle overflødig hydralikkolje
 42. Hva er definisjonen på et prosjekt ?
  • Et prosjekt er en varig aktivitet man foretar for å lage et produkt, tilby en service eller oppnå et mål
  • Et prosjekt er en svært langsiktig aktivitet for å tilvirke et produkt, tilby en service eller oppnå et mål
  • Et prosjekt er en aktivitet av begrenset varighet for å lage et unikt produkt, tilby en spesiell service eller nå et bestemt mål
 43. Den tredelte begrensningen er også kalt Prosjektstyringstriangelet. Prosjektet vil bli utførst og resultatet levert i henhold til visse begrensninger.Tradisjonelt så består disse av :
  • Omfang, kostnad og kunde
  • Omfang, kostnad og tid
  • Prosjektstørrelse, leveringstidspunkt og kunde
 44. Når i levetiden til et prosjekt kan ledelsen av prosjektet mest effektivt påvirke resultatet ?
  • Mot slutten av prosjektet
  • I midten av prosjektet
  • I starten/tidlig fase av prosjektet
 45. Hensikten med en pig loop modul er å :
  • Muliggjøre en avtagbar avstegningsventil
  • Sørge for forbindelse til andre manifolder
  • Muliggjøre rensing av rørledninger i forbindelse med oppstart og drift
  • Gi en død ende som brukes i forbindelse med hindre hydrat dannelse
 46. Hva er hensikten med en subsea kontroll umbilical ?
  • Muliggjøre innsprøytning av gass inn i reservoaret
  • Å kontrollere en Tie-in operasjon
  • Å forsyne elektrisitet, hydrauliske og kjemiske væsker til subsea utstyr
 47. Hva er den viktigste grunnen til at vi tester de ferdig produktene= ?
  • Vi sparer penger på kontroll under produksjonen
  • Kostnadene som påløper dersom det leveres utstyr med feil kan være meget høyere enn kostnad for test
  • Vi stoler ikke på tegningene er helt riktige og at produsenten har fulgt dem nøyaktig nok
  • Det er fint for å bli kjent med produktene
 48. Den gigantiske troll A plattformen er hele
  • 274m
  • 472m
  • 724m
 49. På 70-tallet var det bare et privateid oljeselskap i norge, det het :
  • Sleipner petrolium
  • Snorre petrolium
  • Saga petrolium
 50. Hva består en brønn av ?
  • En lang rørledning mellom reservoaret og oljeraffineriet
  • En rørledning mellom reservoaret og brønnhode
  • Flere lag med rør mellom reservoaret og brønnhode
Subsea quiz
 • Laget 04/12/2015
 • Publisert 09/12/2015
 • Endret 09/12/2015
 • Vanskelighetsgrad Gjennomsnittlig
 • Spørsmål 50
 • Tema Selskapet

Du har valget mellom tre typer design:

 • orange
 • blå
 • Light
Pos. Spiller Resultat Chrono Dato
Etter klassifiseringen

NETTSIDER Å OPPDAGE!