Makro 2

student1
13 spillere
 1. Hvilket av følgende utsagn er et normativt utsagn?
  • Finanspolitikk dreier seg om fastlegging av offentlige utgifter og skatter.
  • Finanspolitikken burde i større grad vært innrettet mot å holde inflasjonen lav.
  • Finanspolitikken i Norge er blant annet kjennetegnet ved handlingsregelen for bruk av oljepenger.
  • Opp gjennom historien har finanspolitikken ofte vært benyttet for å stimulere produksjon og sysselsetting.
 2. En variabel som blir bestemt av modellen den er en del av betegnes som en
  • Eksogen variabel
  • Konstant
  • Parameter
  • Endogen variabel
 3. Hvilken av disse størrelsene er en strømningsvariabel?
  • Antall personer i arbeidsstyrken
  • Nasjonalformuen
  • Sentralbankens styringssrente
  • Nettoeksporten
 4. Tall for bruttonasjonalproduktet er konstruert slik at man unngår dobbeltelling, altså at man ikke tar med den samme verdiskapingen to eller flere ganger. Hvilket av følgende tilfeller er et eksempel på dobbelttelling?
  • Summen av markedsverdiene for fotballer og fotballstøvler
  • Summen av markedsverdiene for lamper og lyspærer
  • Summen av markedsverdiene for stål benyttet til bilproduksjon og biler
  • Summen av markedsverdiene for epler og bananer
 5. Arbeidsledighetsraten er lik
  • Antall sysselsatte dividert med antall arbeidsledige
  • Antall arbeidsledige dividert med antall sysselsatte
  • Summen av arbeidsledige og sysselsatte, dividert med arbeidsstyrken
  • Antall arbeidsledige dividert med antall personer i arbeidsstyrken
 6. En reduksjon i nominelt BNP på 4 % korresponderer til en
  • Økning i reelt bnp på 5 % og en inflasjon på 1 %
  • Reduksjon i reelt bnp på 1 % og en deflasjon på 5 %
  • Økning i reelt bnp på 2 % og en inflasjon på 3 %
  • Økning i reelt bnp på 1 % en deflasjon på 5 %
 7. Den norske kronen vil trolig appresiere nominelt hvis
  • Norges bank setter ned styringsrenten
  • eksportetterspørselen øker betydelig
  • Importen øker betydelig
  • Oljeprisen synker betydelig
 8. Følgende to forhold er sannsynligvis viktige årsaker til økonomisk vekst
  • Handel med andre land og en ekspansiv finanspolitikk
  • Høyt utdanningsnivå og svært høy befolkningsvekst
  • Investeringer i realkapital og god sosial infrastruktur
  • En svært lav sparerate og god sosial infrastruktur
 9. Loven om avtagende utbytte sier at
  • Grenseproduktet av arbeidskraft først er stigende og så synkende
  • Grenseproduktene av både arbeidskraft og kapital er synkende
  • Arbeidsproduktiviteten alltid er lavere enn grenseproduktet av kapital
  • Kapitalintensiteten er en synkende funksjon av kapitalmengden
 10. Hvilken av følgende begivenheter vil føre til en økning i den nominelle etterspørselen etter penger?
  • En reduksjon i pengetilbudet
  • En reduksjon i det generelle prisnivået
  • En økning i rentenivået
  • En økning i BNP
 11. I henhold til kjøpekraftsparitetsteorien vil endringen vekslingsforholdet mellom to lands valuta i det lange løp være lik forskjellen mellom de to landenes
  • Realrenter
  • BNP vekst
  • Inflasjon
  • Produktivitetsvekst
 12. Hvis en person tror at han/hun får økt kjøpekraft hvis den nominelle lønnsøkningen er 3 % og inflasjonen er 5 %, har vi et eksempel på
  • Deflasjonsillusjon
  • Renteillusjon
  • Pengeillusjon
  • Deflasjon
 13. Andelen av inntektsøkning som går til konsum betegnes som
  • Den gjennomsnittelige konsumtilbøyeligheten
  • Den marginale konsumtilbøyeligheten
  • Den marginale separaten
  • Den gjennomsnittlige importtilbøyeligheten
 14. Hvilken av de følgende endringer vil føre til at en ekspansiv finanspolitikk vil få mindre effekt på BNP?
  • En nedgang i den marginale importtilbøyelighet
  • En økning i den marginale spareraten
  • En økning i den marginale konsumtilbøyelighet
  • En rentenedgang
 15. Hvilket av følgende utsagn om automatiske stabilisatorer i finanspolitikken er riktig?
  • De bidrar til å forlenge nedgangstider.
  • De fører til at statsbudsjettet går med underskudd i lavkonjunkturer og overskudd i høykonjunkturer
  • De fører, alt annet likt, til at staten får mindre inntekter og høyere utgifter i økonomiske nedgangstider.
  • De fører automatisk til at eksporten øker i økonomiske nedgangstider
 16. Den nøytrale renten vil trolig øke når
  • Myndighetene foretar en balansert budsjettøkning.
  • Sentralbanken øker styringsrenten
  • Nettoeksporten synker
  • Den marginale spareraten øker
 17. Hvilket av følgende utsagn er riktig?
  • Det er umulig at inflasjonen og arbeidsledigheten øker samtidig
  • Pengepolitikken i Norge er i dag innrettet mot å holde vekslingsforholdet mellom kronen og euroen konstant.
  • Pengepolitikk i Norge er i dag karakterisert ved fleksibel inflasjonsmålsstyring.
  • Et prisnivåmål for pengepolitikk vil over tid gi mindre variasjon i produksjonsgapet enn om pengepolitikken var innrettet mot inflasjonsmål
 18. Når arbeidsledighetsraten er lik den strukturelle ledighetsraten
  • Er det full sysselsetting
  • Er det ingen konjunkturell ledighet.
  • Er det ingen friksjonsledighet
  • er inflasjonen lik 0 %.
 19. Hvilket av følgende utsagn er et normativt utsagn?
  • Ved rentemøtet i mai 2012 valgte Sentralbanken å holde styringsrenten uendret.
  • Flere europeiske land sliter med høy statsgjeld, noe som garantert skyldes at de har levd over evne i alt for mange år.
  • Gjennom finanskrisen ble virkemidlene som Keynes i sin tid anbefalte, ekspansiv finans- og pengepolitikk, benyttet i mange land.
  • Pengepolitikk dreier seg om rentesetting og likviditetstilførsel
 20. Hvilken av disse størrelsene er en beholdningsvariabel?
  • Formuesinntekt, lønn og inntektsoverføringer fra utlandet, regnet netto.
  • Kapitalslit
  • Saldoen på Statens Pensjonsfond – Utland.
  • Endringen i et landsformue i løpet av et år
 21. Et lands disponible inntekt består av
  • Nettonasjonalprodukt – offentlige utgifter.
  • Nettoeksporten + landets samlede sparing + statens skatteinntekter.
  • Formuesinntekt, lønn og inntektsoverføringer fra utlandet, netto + samlet konsum + nettoeksport.
  • Nettonasjonalprodukt + formuesinntekt, lønn og inntektsoverføringer fra utlandet, netto.
 22. Hvilket av følgende utsagn er riktig?
  • Hvis realkronekursen øker, vil Norges konkurranseevne styrkes.
  • Hvis realrenten er lavere enn den nominelle renten har vi deflasjon.
  • Et oljeprisfall på 5 % vil føre til at Norges bytteforhold overfor utlandet vil bedres med 5 %.
  • Hvis nominell kronekurs øker, gitt alt annet likt, vil realvalutakursen synke.
 23. Følgende to forhold er sannsynligvis viktige årsaker til økonomisk vekst
  • en vedvarende lav rente og moderat befolkningsvekst.
  • En god sosial infrastruktur og tilgang på ny teknologi.
  • Tilgang på ny teknologi og beskyttelse av innenlands næringsliv mot konkurranse fra utlandet.
  • En vedvarende lav rente og en god sosial infrastruktur.
 24. Hvilket av følgende utsagn er riktig?
  • Effektivitetslønn fører til lavere strukturel arbeidsledighet fordi arbeidskraft blir mer effektiv å øker etterspørsel etter arbeidskraft
  • Vedvarende produktivitetsvekst vil føre til at den strukturelle ledigheten etter hvert forsvinner.
  • Friksjonsledighet er en betegnelse på arbeidsledighet som skyldes for høy reallønn.
  • Hvis fagforeningsmakten svekkes samtidig som at konkurransen i produktmarkedene blir sterkere vil det være usikkert hva som skjer med reallønnen
 25. Betrakt en modell for strukturell ledighet, der sysselsetting og reallønn bestemmes i skjæringspunktet mellom en prissettingskurve og en lønnssettingskurve. En økning i bedriftenes markedsmakt vil
  • Skifte prissettingskurven til venstre og gi økt arbeidsledighet.
  • skifte lønnssettingskurven til venstre og gi økt arbeidsledighet.
  • Skifte prissettingskurven til høyre og lønnssettingskurven til venstre slik at effekten på arbeidsledigheten er usikker.
  • Skifte prissettingskurven til høyre og gi lavere arbeidsledighet.
 26. Anta at eurorenten er 3 % p.a. og at kronerenten er 1 % p.a.. Hvilke forventninger om kronekursen vil være forenelig med udekket (nominell) renteparitet?
  • At kronen i løpet av et år skal svekke seg med 4 % mot euroen.
  • At euroen i løpet av et år skal styrke seg 2 % mot kronen.
  • At vekslingsforholdet mot euroen ikke vil endres.
  • At kronen i løpet av et år skal styrke seg med 2 % mot euroen.
 27. Et eksempel på automatisk stabilisering er at
  • Sentralbanken automatisk reagerer ved å sette renten ned hvis vi beveger oss inn i en lavkonjunktur.
  • importen synker når økonomien beveger seg inn i en nedgangskonjunktur.
  • offentlige utgifter automatisk går ned når økonomien beveger seg inn i en oppgangskonjunktur.
  • At eksporten synker når internasjonal økonomi beveger seg inn i en nedgangsfase.
 28. Hvilket av følgende utsagn om Phillips-kurven er riktig?
  • Den langsiktige Phillips-kurven viser at det på lang sikt faktisk er mulig å få ned inflasjonen uten at arbeidsledigheten øker.
  • I henhold til den kortsiktige Phillips-kurven vil en økning i forventet inflasjon gi høyere arbeidsledighet.
  • Den langsiktige Phillips-kurven viser at en økning i forventet inflasjon vil gi lavere arbeidsledighet.
  • Den kortsiktige Phillips-kurven viser at man på kort sikt kan bytte til seg lavere inflasjon mot høyere ledighet.
 29. Hvilket av følgende utsagn er riktig?
  • En renteøkning i Norge vil føre til at importprisene blir høyere, noe som trekker i retning av høyere inflasjon.
  • Handlingsregelen for bruk av oljepenger sier at regjeringen skal bruke 4 % av avkastningen på Statens Pensjonsfond – Utland over statsbudsjettet.
  • Norges penge- og valutapolitiske system er i dag karakterisert ved et inflasjonsmål på 2,5 % og fast valutakurs overfor euroen.
  • Om sentralbank har fleksibl inflasjonmålstyr vil d bli pengpolitisk konflikt om produksjongap blir negativt å inflasjon går over inflasjonsmål
 30. Med streng inflasjonsmålstyring menes at sentralbanken i sin rentesetting
  • Både er opptatt av å redusere inflasjonsavviket fra inflasjonsmålet og begrense fluktuasjoner i produksjonsgapet
  • kun er opptatt av å begrense avvik mellom inflasjonen og inflasjonsmålet.
  • Både tar hensyn til inflasjonsgap og reallønnsutvikling.
  • Kun er opptatt av å begrense fluktuasjoner i produksjonsgapet.
 31. Finanspolitikken skal ta hensyn til en rekke målsettinger, som blant annet å
  • jevne ut inntektsforskjeller og bidra til overskudd på driftsbalansen.
  • sørge for bærekraftig økonomisk vekst og stabil valutakurs
  • jevne ut inntektsforskjeller og bidra til en stabil økonomisk utvikling
  • Bidra til full sysselsetting samt å sørge for langsiktig balanse utenriksøkonomien
 32. Ricardiansk ekvivalens innebærer at
  • En midlertidig skattelette vil føre til at summen av privat og offentlig sektors sparing går opp.
  • En midlertidig skattelette vil føre til at summen av privat og offentlig sektors sparing går ned.
  • En midlertidig skattelette ikke vil føre til at summen av privat og offentlig sektors sparing endres.
  • en balansert budsjettendring ikke vil påvirke realøkonomien
 33. Med en økonomisk modell menes
  • Et økonomisk politisk system
  • En forenklet representasjon av økonomi som er konstruert for å kunne trekke logiske slutninger om hva som bestemmer økonomiske størrelser
  • Et system av økonomiske sammenhenger der de eksogene størrelsene beregnes på grunnlag av forutsetninger om de endogene størrelsene.
  • En økonomisk teori som ennå ikke er testet empirisk.
 34. Hvilket svaralternativ er riktig?
  • Keynesiansk teori brukes til å forklare virkninger av penge- og finanspolitikk på lang sikt.
  • Klassisk teori brukes til å forklare hvordan skift i samlet etterspørsel etter varer og tjenester påvirker sysselsetting og reelt BNP.
  • Keynesiansk teori brukes til å forklare økonomiens langsiktige utvikling
  • Keynesiansk teori brukes til å forklare virkninger av penge- og finanspolitikk på kort sikt
 35. Hvilken av disse størrelsene er en strømningsstørrelse?
  • Nettoeksport
  • Bruttogjeld
  • Egenkapital
  • Varelager
 36. Hvilket av disse utsagnene om BNP er korrekt?
  • BNP er et mål på landets samlede inntekt.
  • BNP inneholder også verdier skapt av finansielle foretak.
  • Også et anslag på ulønnet arbeid i private hjem regnes med i BNP.
  • I nasjonalregnskapet betraktes humankapital som en del av landets realkapital.
 37. Kjøpekraftskorrigering av BNP betyr at
  • Vekstraten til eurokursen i Norge er lik differansen mellom inflasjonsraten i Norge og inflasjonsraten i eurosonen.
  • Internasjonale priser på hamburgere blir anvendt til å beregne BNP-forskjeller mellom land.
  • Forskjellene i kjøpekraftskorrigert BNP utelukkende kan forklares med forskjellene i de enkelte lands valutakurser.
  • Sammenligninger av ulike lands reelle BNP ikke forstyrres av at noen land har et høyere prisnivå enn andre, målt i felles valuta.
 38. Etter 1960 har flere små, østasiatiske land oppnådd svært høy økonomisk vekst per innbygger, såkalte ”vekstmirakler”. Et typisk kjennetegn ved disse landene har vært
  • En relativ høy andel av BNP har gått til bruttoinvestering i realkapital, finansiert av landets egen sparing
  • Høye realinvesteringer og en betydelig kapitalimport gjennom driftsbalanseunderskudd
  • En lav og stabil reallønn har gitt svært sterk konkurranseevne.
  • Høye tollmurer som har beskyttet landenes næringsliv mot internasjonal konkurranse.
 39. Et lands sosiale infrastruktur er institusjoner og politikk som
  • Stimulerer verdiskapning og investering fremfor konsum og overtakelse av eksisterende verdier.
  • Stimulerer til privat og offentlig konsum fremfor overtakelse av eksisterende verdier.
  • Stimulerer eksport fremfor import og overtakelse av eksisterende verdier.
  • Stimulerer til finansiell stabilitet fremfor finanskriser og overtakelse av eksisterende verdier.
 40. Friksjonsledighet henger sammen med
  • ) at arbeidskraft ikke er en homogen produksjonsfaktor.
  • At når økonomien blir varmet opp i høykonjunkturer, går friksjonsledigheten i økonomien ned.
  • Friksjoner og stress i arbeidslivet som følge av økte krav til effektivitet.
  • Friksjoner og inntektskamp mellom fagforeninger og arbeidsgivere.
 41. Når det er likevekt med arbeidsledighet i arbeidsmarkedet, vil
  • Samfunnsøkonomien være i en optimal tilstand.
  • Det være balansert økonomisk vekst.
  • Alle som har arbeid være fornøyd med lønnen sin
  • Ikke alle som ønsker arbeid til gjeldende markedslønn, få jobb.
 42. Renteparitet innebærer at
  • Det må være kortsiktig prisrigiditet.
  • Det må være fast valutakurs.
  • Nominell renteforskjell mellom to land skyldes forventninger om endring i nominell valutakurs
  • Valutakursen må være fleksibel
 43. Hvilket utsagn om pengepolitikk er korrekt ifølge makroøkonomisk teori?
  • På lang sikt kan sentralbanken gjennom pengepolitikken påvirke prisnivået og andre nominelle størrelser, men ikke realrenten.
  • Pengepolitikken kan verken påvirke realrenten eller prisnivået på lang sikt.
  • For pengeetterspørsel er renteelastisk vil hver økning i pengtilbud føre til like stor økning i pengetterspørsel uten at likevektsrente endres
  • En omlegging til større vekst i pengetilbudet vil redusere pengemengdens inntektsomløpshastighet på lang sikt.
 44. Når eksportører setter priser på sine produkter i importlandenes valuta, observeres ofte ”prising til markedet” (”pricing to market”). Det betyr at eksportører
  • Velger å holde priser i importlandenes valuta (den lokale valuta) konstant og lar endringer i valutakurser slå ut i fortjenestemarginene.
  • Endrer pris i importlandes valuta proporsjonalt med endring i valutakurs slik at pris i eksportlandets valuta ik påvirkes av endring i valutakurs
  • Setter priser som samsvarer med markedsprisene i importlandene.
  • Setter priser som maksimerer overskuddet, hensyn tatt til deres markedsmakt.
 45. Betrakt begrepene inflasjonsmål og prisnivåmål for pengepolitikken. Hva er det korrekte utsagnet?
  • Et mål om konstant prisnivå og et mål om null inflasjon er identiske mål for pengepolitikken
  • Ved et inflasjonsmål vil sentralbank få inflasjon ned til et lavere nivå enn inflasjonsmål hvis inflasjon har vært høyere enn mål i åre før
  • Under et prisnivåmål vil ikke sentralbanken øke inflasjonsraten dersom prisnivået er kommet under målet.
  • Ved et prisnivåmål vil sentralbank øke inflasjonsrate hvis prisnivå er under mål
 46. Den mest vanlige metoden for offentlig sektors finansiering av pensjoner er pay-as-you-gofinansiering (løpende utlikning). Et kjennetegn ved denne metoden er at
  • økt levealder vil automatisk føre til økt sparing som gir større pensjonsfond.
  • Pensjonistene fortsetter å betale skatt og merverdiavgift etter avgang fra arbeidslivet.
  • økt levealder vil kreve økte skatter eller lavere offentlige utgifter på lengre sikt.
  • Når levealderen øker, vil de unge generasjonene som vet de skal leve lengre få en inntektsoverføring fra de eldre som har kortere levetid.
 47. Regjering har balanse i budsjettet og 0 nettogjeld.Regjering vil sette skatt opp slik at staten får positiv sparing til å få opp nettofordringer på andre sektorer.Hvis hypotesen om ricardiansk ekvivalens gjelder,vil denne politikken føre til
  • Ingen økning i statens nettofordringer på andre sektorer.
  • Ingen økning i landets samlede sparing
  • En økning i landets samlede sparing som er mindre enn statens økte sparing.
  • Et midlertidig fall i det private konsum
 48. Hvilket av disse utsagnene er et normativt utsagn?
  • Skatte- og trygdepolitikk kan brukes til å påvirke inntektsfordelingen i samfunnet.
  • ) Pengepolitikken har også virkninger på inntektsfordelingen.
  • Velferdsstaten er trolig den beste institusjonen for omfordeling som er oppfunnet.
  • Finanspolitikken har flere virkemidler enn pengepolitikken.
 49. I makroøkonomi skiller vi mellom klassisk og keynesiansk teori. Hvilket av disse utsagnene er korrekt?
  • Klassisk teori gir best forklaring på økonomiske kriser.
  • Keynesiansk teori bygger på at priser og lønninger tilpasses slik at det er likevekt i alle markeder både på kort og lang sikt.
  • Keynesiansk teori forklarer hvorfor penger er nøytrale og hvorfor pengepolitikk ikke har realøkonomiske virkninger.
  • Klassisk teori anvendes mest for å forklare økonomiens langsiktige utvikling.
 50. Hvilken av disse størrelsene er en beholdningsstørrelse?
  • Endringen i et lands utenlandsgjeld i et bestemt år
  • Nettoeksport
  • Kornlager
  • Sparing
Spørsmålsbank
 • Laget 12/06/2015
 • Publisert 15/06/2015
 • Endret 12/06/2015
 • Vanskelighetsgrad Gjennomsnittlig
 • Spørsmål 50
 • Tema Selskapet

Du har valget mellom tre typer design:

 • orange
 • blå
 • Light
Pos. Spiller Resultat Chrono Dato
Etter klassifiseringen

NETTSIDER Å OPPDAGE!