Makro 3

student
5 spillere
 1. Hvilket av følgende utsagn er et deskriptivt utsagn?
  • Det er gunstig for norsk økonomi at veksten i boligprisene i Norge nå har stoppet opp.
  • Under finanskrisen ble finanspolitikken lagt om i en mer ekspansiv retning for å bidra til å dempe nedgangen i aktivitetsnivået.
  • Land i europa har en høy statsgjeld å svak konkurranse,som burde tilsi at disse landene går ut av eurosamarbeidet og innfører sine egne valutaer.
  • Finanspolitikken i Helles har vært for ekspansiv.
 2. Vi ser på en kortsiktig modell for en liten åpen økonomi med fleksibel valutakurs og konstant pris- og lønnsnivå. Normalt BNP er konstant. Anta at sentralbanken setter ned renten. Det vil gi
  • Bedre konkurranseevne og nedgang i BNP.
  • Dårligere konkurranseevne og nedgang i BNP.
  • Dårligere konkurranseevne og økt BNP
  • Bedre konkurranseevne og økt BNP.
 3. D r ricardiansk ekvivalens mellom offentlig låning og skattefinansiering av offentlige utgifter.Hvis myndighetene øker skattene slik at den offentlige budsjettbalanse styrkes,vil offentlig forvaltnings nettogjeld til andre sektorer reduseres
  • Landets sparing vil reduseres.
  • Privat sparing reduseres
  • Landets sparing vil ikke endres
  • Offentlig forvaltnings sparing vil ikke endres.
 4. Hvilken av disse størrelsene er en beholdningsvariabel?
  • Formuesinntekt, lønn og inntektsoverføringer fra utlandet, regnet netto.
  • Kapitalslit
  • Saldoen på Statens Pensjonsfond – Utland.
  • Endringen i et lands formue i løpet av et år.
 5. Et eksempel på automatisk stabilisering er at
  • Sentralbanken automatisk reagerer ved å sette renten ned hvis vi beveger oss inn i en lavkonjunktur.
  • importen synker når økonomien beveger seg inn i en nedgangskonjunktur.
  • Offentlige utgifter automatisk går ned når økonomien beveger seg inn i en oppgangskonjunktur.
  • At eksporten synker når internasjonal økonomi beveger seg inn i en nedgangsfase.
 6. Hvilket av følgende utsagn er riktig?
  • En renteøkning i Norge vil føre til at importprisene blir høyere, noe som trekker i retning av høyere inflasjon.
  • Handlingsregelen for bruk av oljepenger sier at regjeringen skal bruke 4 % av avkastningen på Statens Pensjonsfond – Utland over statsbudsjettet.
  • Norges penge- og valutapolitiske system er i dag karakterisert ved et inflasjonsmål på 2,5 % og fast valutakurs overfor euroen
  • Hvis setralbak har fleksibl inflasjnsmålstyr,vil d bli en pengpolitisk målkoflikt om produkjonsgap blir neg å inflasjon blir over inflasjonsmål
 7. Vi ser på et land i euroområdet som er inne i en dyp lavkonjunktur med tilhørende høy arbeidsledighet. Landet har ikke bekymringsverdig høy statsgjeld. For å få til en økning i produksjon og sysselsetting kan
  • Sette ned renten,økt privat konsum og økte realinvest
  • Redusere skatt for de med høy inntekt,øke skatt for de med lav inntekt.bidrar til økt privat konsum
  • Devaluering av landets valuta. konkurranseevne bedres noe
  • øke skatt for de med høy inntekt og redusere skatt for de med lav inntekt
 8. Hvilket av følgende utsagn er riktig?
  • Underskudd på generasjonsbudsjettet betyr at nåverdi skatteinntektene fra alle generasjoner er større enn nåverdien av offentlig sektors utgifter
  • En sentral målkonflikt i den økonomiske politikken går mellom målene om utjevning av inntektsforskjeller og overskudd på handelsbalansen.
  • Pay-as-you-go-finansiering” av pensjonssystemer innebærer at pensjonsutbetalingene finansieres løpende over statsbudsjettet.
  • I med at landene i eurosonen har samme valuta må renten på de ulike lands statsobligasjoner være den samme
 9. Hvilket av følgende fire utsagn er korrekt?
  • I perioden etter 1950 har den prosentvise befolkningsveksten i den vestlige verden vært større enn den prosentvise BNP-veksten.
  • Verdens befolkning er ventet å nå et maksimum før 2020 og vil deretter gå sakte tilbake.
  • Afrika har nå over 60 prosent av verdens befolkning.
  • Etter 1950 har befolkningsveksten vært beskjeden i Vest-Europa, mens veksten i BNP per innbygger har vært høy. I Afrika har det vært omvendt.
 10. Hvilken av disse fire størrelsene er motsykliske?
  • Arbeidsledighet
  • Import
  • Privat konsum
  • Sysselsetting
 11. Gå ut fra at en uventet endring i pengepolitikken i utlandet fører til at differansen mellom renten i Norge og renten i andre OECD-land går ned. Hvis hypotesen om renteparitet holder, vil valutamarkedet umiddelbart sørge for at kronekursen
  • Ikke endres fordi den norske renten ikke er endret.
  • Går ned
  • Går opp
  • Går først opp så ned igjen
 12. Finn det eneste riktige utsagnet. Følgende endringer vil begge øke Norges nettoeksport på kort sikt ifølge makroøkonomisk teori:
  • Et skift oppover i investeringsetterspørselen som skaper konjunkturoppgang i Norge, kombinert med en pengepolitisk innstramning i Norge.
  • En konjunkturnedgang både internasjonalt og i Norge.
  • En pengepolitisk innstramning i Norge og en konjunkturoppgang i utlandet.
  • En pengepolitisk innstramning i utlandet og en konjunkturnedgang i Norge på grunn av fall i investeringsetterspørselen.
 13. Hvilket av følgende utsagn er riktig?
  • Et fast prisnivåmål for pengepolitikken virker på samme måte som om sentralbanken styrte etter et inflasjonsmål på 0 %.
  • Under et inflasjonsmål på 2,5 % vil den gjennomsnittlige realrenten bli høyere på lang sikt enn om inflasjonsmålet hadde vært 0%.
  • Et høyt inflasjonsmål gir høyere prisnivå og sterkere krone på lang sikt enn et lavt.
  • Et inflasjonsmål som er 0 % gjør det vanskeligere å oppnå en negativ realrente enn om inflasjonsmålet er større enn 0 %.
 14. Handlingsregelen for den norske finanspolitikken har som hovedhensikt å sørge for
  • At oljeskattene blir lave i lavkonjunkturer og høye i høykonjunkturer.
  • Minst mulig handlefrihet til å endre finanspolitikken
  • At petroleumsinntektene fases gradvis inn i norsk økonomi, om lag i takt med utviklingen i forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland.
  • At inntektene fra petroleumssektoren kommer alle landets fylker til gode.
 15. Hvilken av disse størrelsene er en beholdningsstørrelse?
  • Bruttonasjonalprodukt
  • Pengemengden
  • Privat konsum
  • Kapitalslit
 16. Hvilket av følgende utsagn er et normativt utsagn?
  • De siste to årene har det vært en sterk vekst i boligprisene i Norge.
  • Under finanskrisen ble finanspolitikken lagt om i en mer ekspansiv retning for å bidra til å dempe nedgangen i aktivitetsnivået.
  • Land i euroområdet har en høy statsgjeld,som burde tilsi at disse landene går ut av eurosamarbeidet og innfører sine egne valutaer.
  • Finanspolitikk dreier seg om fastlegging av offentlige utgifter og offentlige inntekter
 17. Hvilket av følgende utsagn er galt?
  • Hvis reallønnsveksten er høyere enn nominell lønnsvekst, har vi deflasjon
  • ) Hvis bytteforholdet overfor utlandet går ned, får vi mer importvarer igjen for de varene vi eksporterer.
  • Hvis reell BNP-vekst er lavere enn nominell BNP-vekst, har vi inflasjon.
  • Hvis realkronekursen øker, vil Norges konkurranseevne svekkes.
 18. Betrakt en modell for strukturell ledighet, der sysselsetting og reallønn bestemmes i skjæringspunktet mellom en prissettingskurve og en lønnssettingskurve. En reduksjon i arbeidsledighetstrygden vil
  • Skifte prissettingskurven til venstre og gi økt arbeidsledighet
  • Skifte lønnssettingskurven til høyre og gi lavere arbeidsledighet.
  • Skifte prissettingskurven til venstre og lønnssettingskurven til høyre slik at effekten på arbeidsledigheten blir ubestemt
  • Skifte lønnsettingskurven til venstre og gi økt arbeidsledighet.
 19. Hvilket av følgende utsagn er riktig?
  • I henhold til hypotesen om realrenteparitet vil realrentene i to land være lik hvis landene har samme inflasjonsrate.
  • I henhold til hypotesen om kjøpekraftsparitet vil en appresiering av den nominelle valutakursen føre til en like stor prosentvis realappresiering.
  • I henhold til hypotesen om nominell renteparitet vil den norske kronen appresiere hvis renten i Norge settes ned.
  • I henhold til hypotesen om kjøpekraftsparitet vil kronekursen svekke seg hvis inflasjonen i Norge er høyere enn inflasjonen i utlandet.
 20. Med økonomiens transmisjonsmekanisme menes
  • Mekanismer som får økonomien til å skifte gir.
  • Sjokk og forstyrrelser som setter i gang konjunkturbevegelser.
  • Strukturelle forhold i økonomien og politikken som fører til at stabiliseringspolitikk settes for sent ut i livet.
  • Strukturelle forhold i økonomien som fører til at sjokk og forstyrrelser setter i gang konjunkturbevegelser.
 21. To eksempler på ledende konjunkturindikatorer er
  • Kjøp av ikke-varige konsumgoder og kredittvekst.
  • Aksjeindekser og sysselsetting.
  • Lagerinvesteringer og arbeidsledighetsraten
  • Lagerinvesteringer og rentedifferanse mellom private obligasjoner og statsobligasjoner (risikopremie).
 22. Et spekulasjonsangrep mot et lands faste valutakurs betyr at
  • Spekul kjøp opp landts aksje ved lån for drive aksjekurs opp før aksjene selges å lån tilbkbetal.Når d skjer,faller verdi av landets pengenhet
  • Spekul låner i landets pengenhet,å veksle til utenlandskvaluta.Dete tømmer sentralbank for internasjonal reserve å undergrave dn fast valutakurs
  • Spekulanter låner utenlandsk valuta og veksler om til landets pengeenhet. Dette undergraver den faste valutakursen.
  • Kjøper landets penger for utenlandsk valuta og kjøper obligasjoner i landets pengeenhet. rentefall
 23. Et av problemene med deflasjon er at
  • ) pengenes kjøpekraft svekkes.
  • Den nominelle renten blir svært høy.
  • Den gir opphav til at samlet etterspørsel i økonomien synker.
  • Realrenten blir lav slik at sparingen synker.
 24. Et fleksibelt inflasjonsmål på 2,5% går ut på at pengepolitikken innrettes mot å
  • Holde veksten i det generelle prisnivået nærmest mulig 2,5% per år over tid.
  • Holde veksttakten i inflasjonsrat mest mulig 2,5% per år og samtidig sørge for at veksttakten i produksjonsgapet er mest mulig stabil over tid.
  • Holde produksjonsgapet nærmest mulig null over tid. Det vil samtidig sikre at inflasjonsraten varierer rundt 2,5% per år
  • Holde inflasjonen rundt 2,5% per år, samtidig som produksjonsgapet ikke avviker for mye fra null.
 25. En sentralbank har et fleksibelt inflasjonsmål på 2 prosent. En pengepolitisk målkonflikt oppstår dersom
  • Produksjonsgapet er negativt og inflasjonen er lavere enn inflasjonsmålet.
  • Produksjonsgapet er negativt og inflasjonen er høyere enn inflasjonsmålet.
  • Nominell rente er lik null og inflasjonen er høyere enn inflasjonsmålet.
  • Realrenten er lik null og inflasjonen er lavere enn inflasjonsmålet.
 26. Med streng inflasjonsmålstyring menes at sentralbanken i sin rentesetting
  • Prøver å minimere avviket mellom faktisk inflasjon og inflasjonsmålet.
  • Både prøver å minimere inflasjonsgapet og produksjonsgapet.
  • Både prøver å minimere sysselsettingsgapet og inflasjonsgapet.
  • Prøver å oppnå samme inflasjon som i ankerlandet
 27. Et land har over flere år hatt høy inflasjon,offentlige budsjettunderskudd å etterspørselspress i økonomien, man vil få få bort ustabilitetene i økonomien
  • Kontraktiv finanspolitikk og ekspansiv pengepolitikk.
  • Kontraktiv pengepolitikk og kontraktiv finanspolitikk
  • Kontraktiv pengepolitikk og nedsettelse av skatter og avgifter.
  • Kontraktiv pengepolitikk og ekspansiv finanspolitikk
 28. Handlingsregelen for finanspolitikken i Norge
  • Innebærer at statens årlige bruk av petroleumsinntekter skal tilsvare omtrent 4 prosent av de løpende petroleumsinntektene.
  • Innebærer at de automatiske stabilisatorene ikke får lov til å virke.
  • Legger til rette for en jevn innfasing av petroleumsinntekter over tid.
  • Tilsier at det oljekorrigerte underskuddet i statsbudsjett skal være lik den nominelle avkastningen på Statens pensjonsfond utland.
 29. Hvilket av følgende utsagn er galt?
  • En sentral målkonflikt i den økonomiske politikken går mellom målene om utjevning av inntektsforskjeller og effektiv resursutnytting.
  • Hvis hypotesen om Ricardiansk ekvivalens gjelder, vil en midlertidig skattelette føre til at summen av privat og offentlig sektors sparing går ned.
  • ”Pay-as-you-go-finansiering” av pensjonssystemer innebærer at pensjonsutbetalingene finansieres løpende over statsbudsjettet.
  • En like stor reduksjon i skatter og offentlige utgifter til varer og tjenester vil sannsynligvis føre til at BNP synker på kort sikt.
Spørsmålsbank
 • Laget 15/06/2015
 • Publisert 17/06/2015
 • Endret 15/06/2015
 • Vanskelighetsgrad Vanskelig
 • Spørsmål 29
 • Tema Selskapet

Du har valget mellom tre typer design:

 • orange
 • blå
 • Light
Pos. Spiller Resultat Chrono Dato
Etter klassifiseringen
Makro 3
etter student1
13 spillere
Makro 3
etter student
17 spillere
Makro 3
154 spillere
Makro 3
etter Wiss
61 spillere
Makro 3
etter Isagab
19 spillere
Makro 3
etter Lea59
70 spillere
Makro 3
etter lenny08
1 914 spillere
Makro 3
etter Manuella
1 317 spillere
Makro 3
etter TinitaStoesel
225 spillere
Makro 3
etter Gabika
145 spillere

NETTSIDER Å OPPDAGE!