Kommunikasjon prøve
Spørsmål bank
etter student
13 problemer
1. Hva vil ubegrunnet enighet si ?
a Relevante fakta som peker i ulike retninger
b Hva som skjer når man har forsøkt å komme til enighet men likevel mislykket
c Ingen av alternativene
d Ulike normative synspunkt
2. Hva er habermas diskursetikk ?
a En moralsk kommunikasjon
b Tro, håp og kjærlighet
c Vesentlige elementer fra alle de tre teoriene.
d Kommuniikative ferdigheter
3. Hva er konsekvensetikk ?
a Følgene av en handling som sier oss hva som er den riktige handlingen
b Verdiene følger idehistoriens vekslende gang
c Den rette handling vi utfører av plikt ovenfor en moralsk lov
d Frihet, selvbestemmelse og selvstendighet
4. Hva er pliktetikk ?
a Utføre en kritikkverdig handling
b Kontroversiell teori
c Argumentering for intern varsling
d Den rette handling vi utfører av plikt ovenfor ene moralsk lov i vår egen fornuft
5. Hvordan kan ledelse bli definert som ?
a En gruppe teorier om hvordan ledre kan opptre
b Den nødvendige kommunikasjonen mellom forskjellige avdelinger og nivåer i en organisasjon
c Skape oppslutning fra som kunne ville noe annet og er sterkt knyttet til kommunikasjon
d A OG B
6. Hva er transformasjonsledelse ?
a En gruppe teorier om hvordan ledre kan opptre for å øke sannsynligheten for at de oppleves som karismatiske og utviklede av medarbeidere
b Lyttende ledere
c Fange sider ved organisasjonens virkelige språk
d Troverdige garantister for en bedre fremtid
7. Karisma er ?
a En gruppe innviklede teorier
b En salgs endring i en organisasjon
c Noe meningsskapende
d Troverdige garantister for en bedre fremtid
8. Endringspoesi er ?
a Fange sider ved organisasjonens virkelige språk som man kan forstå
b Hvordan mennesker samarbeider med kreativt språk
c Makt, styring og administrasjon
d Ingen av alternativene
9. Kunnskapsoverføring er ?
a Logos, patos og etos
b Overføring av ulike visjoner
c Noe som støtter overføring og gjenskapning av kunnskap
d Karismatisk informasjon
10. Hva er individuell hensyntagen ?
a Lederens evne til å kommunisere med individerm ikke grupper
b Tilbakemeldinger må være presise
c Store leder gjerninger
d Virkelighetsoppfatning
11. Hva er intellektuell stimulering ?
a Alle typer lederatferd som stimulerer medarbeiderene til problemløsning
b Karismatisk atferd
c Følelsen av kontakt mellom hypnotisøren og den som skal hypnotiseres
d Skape mistillit
12. Hva gjør koordineringsmodellen ?
a Begrunnelser for meninger som gjør tankegangen klar
b Probblemløsning basert på grunnleggende verdier
c Spørsmål som har til hensikt å få frem hva den andre mener og hvorfor han mener det
d Klargjør om organisasjonens eller individets tanker stemmer med den andre parten eller ikke
13. Hva går enkeltkretslæring ut på ?
a Problemløsning basert på våre grunnleggende verdier og holdninger
b Begrunnelser for meninger som gjør tankegangen fri
c Klargjør om organisasjonens tanker stemmer med den andre parten
d Problemløsning der vedkmmende også reflekterer over de grunnleggende verdiene